Câu hỏi: Việc đặt tên các chuyên mục trên trang thông tin điện tử tổng hợp có thể làm theo nhu cầu của doanh nghiệp không? Trả lời: Điểm a khoản 5 điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Điều kiện cấp
Đọc tiếp