CÁC YẾU TỐ HÌNH THỨC CỦA TÁC PHẨM BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ & TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1. Văn bản; 2. Hình ảnh tĩnh; 3. Hình ảnh động; 4. Âm thanh; 5. Tương tác. QUY TRÌNH (6 BƯỚC): 1. NGHIÊN CỨU THÂM NHẬP THỰC TẾ VÀ PHÁT HIỆN ĐỀ TÀI; 2. THU THẬP DỮ LIỆU THÔNG TIN; Lưu ý: Khi thu thập dữ liệu đảm bảo tính chính xác, trung thực để không làm sai lệc sự thật (VD Vụ Quyền Linh ; hay Vụ tây chạy xe ôm …) Phỏng vấn là 1 phương pháp thu thập thông tin: => Nghệ thuật đặt câu hỏi; => Nghệ thuật trả lời; => Không nên dùng câu phỏng vấn đóng; (Nguyên tắc luôn dùng câu hỏi mở) Báo chí là quyền lực thứ 4, nhưng tại sao phỏng vấn khó ? Tại sao lãnh đạo ngại trả lời phỏng vấn (Thầy nói)

Leave a Comment