Ảnh phơi sáng thực chất là khoảng thời gian màn trập mở được sử dụng để cho ánh sáng đi vào. Thời gian phơi thường lớn hơn 1/30 giây; yêu cầu máy ảnh có chân; ISO thường để thấp nhất có thể.