Tử vi Quý tỵ ( nữ mạng ), hay đoán vận mạng cho tuổi QUÝ TỴ ( nữ mạng ) Sanh năm : 1953 đến 2013 và 2073 Cung KHÔN. Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY ( nước chảy dài )