Soạn giả: Hoàng Văn Ma – Lục Văn Pảo – Hoàng Chí

Nhà Xuất Bản từ điển Bách khoa năm 2006

Nguồn tài liệu Internet .

Cảm ơn các tác giả Hoàng Văn Ma – Lục Văn Pảo – Hoàng Chí đã biên soan tài liệu này.