Integrity Me – Sống Liêm Chính là cuộc thi truyền thông dành cho những người trẻ đam mê và khao khát chinh phục những thử thách mới trong truyền thông do Tổ chức Hướng tới Minh bạch và Học viện Thương hiệu và Truyền thông Sage phối hợp thực hiện. Với khả năng sáng tạo, các thí sinh của Integrity Me – Sống Liêm Chính sẽ làm ra các sản phẩm truyền thông, với mục đích khuyến khích thanh niên sống liêm chính, trung thực và trách nhiệm, thể hiện thông qua những hành vi cá nhân cụ thể.
Sưu tầm.

Leave a Comment