Chế độ chụp của camera cung cấp tùy chọn chụp bủa vây.

Chụp bủa vây độ phơi sáng là kỹ thuật chụp nhiều ảnh của cùng một mục tiêu bằng cách sử dụng các mức bù trừ độ phơi sáng khác nhau. Kỹ thuật này có thể được sử dụng khi đối phó với các mục tiêu có độ tương phản rất cao.

Với chụp bủa vây độ phơi sáng, bạn có thể chắc chắn sẽ có được độ phơi sáng hoàn hảo trong điều kiện ánh sáng rất khó khăn. Tình huống điển hình mà bạn có thể cân nhắc việc sử dụng chụp bủa vây độ phơi sáng là chụp ảnh ban đêm.

Trong xử lý sau khi chụp, những ảnh đã được chụp bằng cách sử dụng chụp bủa vây độ phơi sáng có thể được kết hợp lại để tạo thành ảnh có dải tần nhạy sáng cao (HDR).

Để sử dụng chế độ chụp bủa vây, hãy đảm bảo bạn đang ở chế độ chụp Sáng tạo. Chọn biểu tượng cài đặt, và trong Chế độ chụp, hãy chọn Chụp bủa vây. Với cài đặt mặc định, bạn sẽ có ba ảnh với giá trị phơi sáng (EV) -0,7/+0,7 và không có bù trừ độ phơi sáng. Điều này có nghĩa rằng trong ảnh đầu tiên, cài đặt phơi sáng bình thường (0,0 EV) được sử dụng. Các ảnh tiếp theo lần lượt sẽ có -0,7 EV và +0,7 EV.

Bạn cũng có thể thay đổi mức cơ bản của bù trừ độ phơi sáng cho chụp bủa vây. Ví dụ, trong kính ngắm camera, hãy thay đổi cài đặt bù trừ độ phơi sáng thành -1,0. Sau đó chọn biểu tượng cài đặt, và trong Chế độ chụp, hãy chọn Chụp bủa vây với ba ảnh và chọn điều chỉnh phơi sáng -0,7/+0,7. Ảnh bạn chụp với các cài đặt này sẽ có -1,0 EV, -1,7 EV và -0,3 EV.

Nếu một giá trị bù trừ độ phơi sáng nằm ngoài phạm vi được hỗ trợ khi chụp ảnh, bạn sẽ không chụp được ảnh đó trong tuần tự chụp bủa vây. Đây có thể là lý do cho trường hợp bạn có được ít ảnh hơn so với số ảnh đã định trong cài đặt chụp bủa vây.

Leave a Comment