MÃ SỐ MÃ VẠCH VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay; Sự đa dạng về hàng hóa và dịch vụ việc kiểm soát nhận biết của người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ càng trở nên khó khăn. Mã số và mã vạch chính là một trong những giải pháp hữu hiệu cho người tiêu dùng.

1. MÃ SỐ MÃ VẠCH CHỐNG HÀNG GIẢ.

2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÃ SỐ MÃ VẠCH


Leave a Comment