PHÂN BÓN CHẬM TAN CÓ KIỂM SOÁT
Bón phân qua gốc: thường sử dụng các loại phân chậm tan, cung cấp dinh dưỡng từ từ, kích hoạt rễ phát triển. Cần bón theo rìa trong của chậu (Bảng ).


Thành phần NPK đề nghị bón vào giá thể cho địa lan
Tháng
1-3
4-6
7-9
10-12
Cây < 24 tháng tuổi
30-20-10
30-20-10
30-20-10
30-20-10
Cây > 24 tháng tuổi
20-20-20
20-20-20
20-20-20
20-20-20
Cây > 36 tháng tuổi
20-20-20
20-30-20
20-30-20
20-20-30
Số lần bón/tháng
1
1
1
1
Liều lượng 1 lần
Dùng  3 – 5 g/chậu theo tuổi cây
Cách bón
Rải phân vào mép trong của thành chậu hoặc túi
(Nên sử dụng các loại NPK tổng hợp có dạng lâu tan, chậm tan quy đổi theo liều lượng nguên chất như trên)..
Cơ chế và quá trình phân giải của phân CRF

Leave a Comment