Câu hỏi: Việc đặt tên các chuyên mục trên trang thông tin điện tử tổng hợp có thể làm theo nhu cầu của doanh nghiệp không? Trả lời: Điểm a khoản 5 điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Điều kiện cấp
Đọc tiếp

1. Văn bản; 2. Hình ảnh tĩnh; 3. Hình ảnh động; 4. Âm thanh; 5. Tương tác. QUY TRÌNH (6 BƯỚC): 1. NGHIÊN CỨU THÂM NHẬP THỰC TẾ VÀ PHÁT HIỆN ĐỀ TÀI; 2. THU THẬP DỮ LIỆU THÔNG TIN; Lưu ý:
Đọc tiếp